Den Haag negeert advies van ouderen.

Bijdrage december 2016: Bron Nieuwsbrief NVOG

 

Afbeeldingsresultaat voor pensioenfondsen28 november 2016 Jongstleden woensdag heeft de NVOG, samen met de pensioen-organisaties KNVG en NOOM alsmede met de ouderenbonden ANBO en KBO-PCOB een brief gestuurd aan de vaste Tweede Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze commissie zou daags erna bijeenkomen om pensioenonderwerpen te bespreken.

De aanleiding tot het sturen van deze brief ligt in het feit dat gepensioneerden en ouderen ontgoocheld zijn over de reactie van het kabinet op het najaarsrapport van De Nederlandsche Bank eerder deze maand, waaruit blijkt dat gepensioneerden niet worden betrokken bij het beleid over pensioenen. Door in haar antwoord (kamerbrief 32 043) er slechts twee regels aan te wijden (pagina 7, 3e alinea, 1e twee zinnen) gaat staatssecretaris mevr. Klijnsma in haar reactie naar onze mening in het geheel voorbij aan onze brief met constructieve voorstellen van 14 oktober.

Met onze brief van woensdag hebben wij de leden van de Kamercommissie pensioenen nogmaals dringend gevraagd onze brief mee te nemen in de discussie met de staatssecretaris. Een kopie van de brief is gestuurd aan de minister-president, staatssecretaris mevr. Klijnsma en aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer.

Zeer tot de teleurstelling van de gepensioneerden en ouderenbonden is tijdens het overleg dat gisteren plaatsvond, nauwelijks inhoudelijk op onze brief gereageerd. Het kabinet wil, zoals eigenlijk al bekend was, niet discussiëren over een mogelijke aanpassing van de rekenrente en vindt dat aan het nFTK (Financieel Toetsingskader) überhaupt niet mag worden getornd. Van de aanwezige bewindslieden ondersteunde de vertegenwoordiger van 50+PLUS partij in grote lijnen de inhoud van onze brief maar probeerde het CDA de nadruk te leggen op Europa en de renteontwikkelingen en gedroeg D66 zich ronduit vervelend door steeds weer te zeggen dat de vooruitzichten voor jongeren slecht zijn en de ouderen het juist goed hebben.

Het was een rommelige vergadering waarin per saldo niets opbouwends tot stand is gekomen. Men wil wachten tot januari 2017 wanneer de cijfers van de dekkingsgraden van december bekend zijn en wil dan verder praten of hersteltermijnen mogelijk zijn en of er andere oplossingen kunnen worden gevonden. Kortom, het ziet er naar uit dat dit kabinet tot aan de verkiezingen in maart comfortabel achterover gaat leunen, de ouderen en gepensioneerden met veel vragen en in onzekerheid achterlatend.

 

 

[TERUG]

Prinsjesdag 2016: Dit zijn de belangrijkste veranderingen

Bijdrage Martin Holtkamp.


De Miljoenennota 2017 biedt een heel pakket aan maatregelen dat voor iedereen net anders uit kan pakken. De belangrijkste veranderingen op een rij.

Pensioen en AOW
De AOW-leeftijd blijft onveranderd en gaat niet omlaag. Er komt geen eind aan het korten op pensioen: daarvoor zijn geen concrete plannen gepresenteerd. Er zijn geen toezeggingen gedaan voor een hogere AOW.
De voordelen voor ouderen komen uit een andere hoek: een belastingvoordeel.
De ouderenkorting gaat in 2017 naar €1.292 voor pensioengerechtigden met een inkomen tot €36.057. Wie een hoger inkomen heeft, moet het doen met een ouderenkorting van €71.

Zorg
Het eigen risico blijft in 2017 gelijk: €385 per jaar. Verschillende partijen hebben hier een punt van gemaakt, maar mocht dat tot veranderingen leiden, dan worden die niet eerder dan 2018 ingevoerd.
De premie voor de zorgverzekering gaat iets omhoog. Schattingen lopen uiteen van €3 tot €7 per maand, maar uiteindelijk bepalend de zorgverzekeraars in november van dit jaar de hoogte van de premie.
Het basispakket wordt uitgebreid met onder meer fysiotherapie bij etalagebenen en bepaalde plastisch chirurgische ingrepen.
De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) gaat voor gepensioneerden omlaag van 5,5% naar 5,4%
De maximale zorgtoeslag gaat iets omhoog: €2 per maand.
De eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat fors omlaag. Dat kan in sommige gevallen, met name voor alleenverdieners met een chronisch zieke partner, een voordeel opleveren van bijna €1.400 per jaar.

Belastingen
Spaargeld wordt anders belast. De vrijstelling gaat omhoog naar €25.000. Nu betalen spaarder 30% belasting over een fictief rendement van 4%. Dat fictieve rendement wordt volgend jaar anders en kan oplopen tot 5,5% voor wie een vermogen heeft van meer dan 1 miljoen.

€100.000 belastingvrij schenken
Net als in 2014 en 2015 is het ook in 2017 weer toegestaan om maximaal € 100.000 belastingvrij te schenken aan een iemand tussen de 18 en 40 jaar die het geld gebruikt voor de aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning. Andere doeleinden die voldoen aan de voorwaarden zijn aflossing van de eigenwoningschuld of een restschuld van een verkochte eigen woning of afkoop van erfpacht. De ontvanger hoeft geen zoon of dochter te zijn, het hoeft zelfs geen familie te zijn.
De huurtoeslag gaat voor bijna iedereen omhoog met zo’n €10 per maand.
De belastingtarieven voor gepensioneerden gaan volgend jaar iets omhoog: met 0,4% in de tweede en derde schijf.

Met verwijzingen naar PlusOnline.nl

Bron: Belastingplan 2017

 

[TERUG]

Kabinet scheept ouderen af met fooi.

Bijdrage KNVG-voorzitter Martin van Rooijen.

Het kabinet Rutte probeert in de aanloop naar de verkiezingen ouderen mild te stemmen met een eenmalige fooi, die ook nog eens een sigaar uit eigen doos blijkt te zijn. Het kabinet wil zo doen voorkomen dat de ouderen er volgend jaar als enigen niet 0,7% op achteruit gaan, zoals het CPB voorspelde. Het is slechts een spel met cijfers. In werkelijk holt de koopkracht van ouderen al jaren achteruit. Dat zegt Martin van Rooijen, voorzitter van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG).
Wat is er precies aan de hand? In het Belastingplan 2016 hebben de werkenden een belastingmeevaller van 5 miljard mogen verdelen. Via een hogere arbeidskorting ontvingen zij ieder een belastingvoordeel van ongeveer 1000 euro. Dat voordeel komt vanaf nu ieder jaar terug. De ouderen (niet-werkenden) zijn van dat voordeel uitgesloten. Ouderen kregen na veel protest van hun vertegenwoordigende organisaties als goedmakertje in 2016 een eenmalige fooi van € 140 om daling van hun koopkracht te voorkomen, terwijl de werkenden er 3 tot 4% op vooruit gingen. Dat de al in 2015 aangekondigde verlaging van de ouderenkorting in 2017 eenmalig niet door gaat wordt nu ten onrechte verkocht als een verbetering van de koopkracht van ouderen.

Inkomens ouderen al jaren achteruit
Iedereen die zijn ogen de kost geeft, ziet dat de inkomens van ouderen al jarenlang achteruit hollen.
Dat komt niet alleen door tegenvallende pensioenen: indexatie blijft al vele jaren achterwege en in toenemende mate is er ook sprake van korting op pensioenen. Het komt ook door diverse kabinetsmaatregelen, die slecht uitpakken voor ouderen. Zo zijn er de minder zichtbare kortingen in de AOW: een latere AOW, versnelde verhoging van de AOW- leeftijd, het vervallen van de AOW-partnertoeslag. Daarbij komt nog eens de forse beknibbeling in de zorg: hoger eigen risico, invoering vermogenstoets, duurdere medicijnen, beperking van het zorgpakket. Ik noem dan nog niet eens de effecten van de Houdbaarheidsbijdrage (‘Bosbelasting’) en van de Wet Uniformering Loonbegrip.
De koopkrachtdaling van ouderen is al meer dan 10 jaar aan de gang en beloopt in sommige gevallen inmiddels 10-15%. Door de hinderlijke mythe van de rijke ouderen – die is ontstaan door de karikaturale Zwitserleven-reclames – gaat het kabinet veel te lichtvaardig voorbij aan de financiële problemen waar gepensioneerden tegenaan lopen. Sommige politici wijzen relativerend naar de veronderstelde vermogens van ouderen, maar haal je de vermogens boven 2 miljoen uit de statistiek dan ziet het beeld van de rijke ouderen er opeens heel anders uit.

Fooi voor ouderen is een truc
De fooi die het kabinet nu aan de ouderen geeft, is een statistische truc en laat onverlet dat de koopkracht van individuele ouderen al jarenlang achteruit holt en dat steeds meer ouderen tegen onoverkomelijke problemen aan lopen.

 

[TERUG]

Bijdrage: Martin Holtkamp.
Bron: website Loon voor later