Eigen bijdrage zorgvoorzieningen 2019.

In onze nieuwsbrief van maart 2019 is uitgebreid aandacht besteed aan de, met ingang van 2019, gewijzigde eigen bijdrage regeling ten aanzien van voorzieningen verstrekt vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Daarbij werd verwezen naar de invoering van een Wmo-abonnement, wat er voor zorgt dat Wmo-voorzieningen ook betaalbaar blijven voor de cliënt met meerdere zorgkosten. Tot eind 2018 werd de eigen bijdrage nog berekend naar inkomen en de spaarcentjes, wat vanwege de stapeling van zorgkosten, voor vele ouderen en mensen met een chronische ziekte een enorme aderlating betekende. Met het, per 1 januari 2019, in gevoerde Wmo-abonnement betaalt iedere cliënt, ongeacht inkomen of vermogen en de aard of vorm van de voorziening, 17,50 Euro per periode van vier weken. Een verbetering wat voor mensen met meerdere kosten ten gevolge van ziekte of handicap meer dan welkom zal zijn. Heeft u deze uitleg gemist, dan is het alsnog de moeite waard om deze te raadplegen. Kijk hiervoor op de website van de Sv-HN (www.sv-hn.nl) en klik op: Eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen van maart 2019.

Behoudens het Wmo-abonnement veranderen er in 2019 meerdere met de zorg verband houdende aangelegenheden.
Daar wordt, zoals toegezegd, in dit artikeltje nader op ingegaan:

Lagere eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz).

De wet langdurige zorg is bedoeld voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken die continu 24 uur per dag van zorg en toezicht afhankelijk zijn, ongeacht of dit in een verpleeghuis of via de zorg aan huis wordt verzorgd. Voor cliënten met een eigen vermogen gaat daarbij de eigen bijdrage voor de Wlz omlaag, vanwege de in 2019 door te voeren verlaging van de inkomensbijtelling van 8% naar 4%. Onderscheid wordt hierbij wel gemaakt tussen de periodes van hoge en lage eigen bijdrage, waarbij de hoge bijdrage in 2019 al na 4 maanden langdurige zorg in gaat. Dit was tot eind 2018 nog 6 maanden. Wilt u zelf uw eigen bijdrage berekenen, dan kan dit via www.hetcak.nl    

 

Eigen bijdrage medicijnen krijgt een maximum.

Medicijnen en zorgkosten worden vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekeraar vergoed, al dient men per persoon daaraan wel mee te betalen via een eigen risico van 385 Euro per jaar. Daarnaast is er echter ook sprake van medicijnen waarvoor een deel van de kostprijs door u betaald dient te worden. Met ingang van 2019 bedraagt de eigen bijdrage voor deze medicijnen  uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem maximaal 250 Euro per persoon per jaar. Dit voorkomt een onbeheersbare stapeling van zorgkosten, waarvan vooral chronisch zieken de dupe waren. Tot eind 2018 gold hiervoor geen maximum, dus ook hier is er sprake van een aanmerkelijke verbetering.

 

Eigen bijdrage  medicijnen via uw zorgverzekeraar. 

Met ingang van 1 januari 2019 behoeft er voor medicijnen voorgeschreven door de zorgverzekeraar geen eigen bijdrage meer betaald te worden aan de balie van de apotheek. Aan de balie wordt u meegedeeld voor welke medicijnen u een eigen bijdrage verschuldigd bent en geeft dit vervolgens door naar de zorgverzekeraar. Enige tijd daarna krijgt u de rekening toegestuurd en kan u de verschuldigde eigen bijdrage naar de zorgverzekeraar overmaken. Heeft u in het totaal op deze wijze 250 Euro naar de zorgverzekeraar overgemaakt, dan heeft u aan de jaarlijks verschuldigde eigen bijdrage voldaan en bent u voor het rest van dat jaar geen eigen bijdrage voor deze medicijnen meer verschuldigd. Verwar deze regeling echter niet met de eigen bijdrage van 385 Euro die u verschuldigd bent, als aanvulling op het basispakket van de ziektekostenverzekering.  

 

Wijzigingen ten opzichte van de zorgtoeslag.

De  maandelijks uitgekeerde zorgtoeslag zal iets verhoogd worden en om voor deze zorgtoeslag in aanmerking te komen, moet er aan de volgende voorwaarden voldaan worden: 

Zonder toeslagpartner mag uw jaarinkomen in 2019 maximaal  29.562 Euro bedragen en met een toeslagpartner 37.885 Euro. Daarnaast mag u in 2019 als alleenstaande ( zonder toeslagpartner) over een vermogen van maximaal 114.776 Euro beschikken en met een toeslagpartner over maximaal 145.136 Euro. Voldoet u an deze eisen en verkrijgt u onverhoopt nog geen Zorgtoeslag, vraag deze dan zo snel mogelijk bij de belastingdienst aan

 

Doorgevoerde veranderingen in het basispakket van de ziektekosten verzekering.

De zorgverzekeraars hebben de prijs  van het basispakket voor 2019 met 6 tot 10% verhoogd, maar dat zal u ondertussen al bemerkt hebben. Nieuw in het basispakket is de vergoeding voor de gecombineerde Leefstijl Interventie, een tweejarig programma afgestemd op het verkrijgen en behouden van een gezonde leefwijze voor mensen met een overgewicht. De vergoeding voor het zittend ziekenvervoer wordt in 2019 verhoogd, niet alleen voor het vervoer naar een behandeling maar ook ten behoeve van consulten en controles verbonden aan de desbetreffende behandeling. Het vervoer van en naar dagbehandelingen of een opvang in groepsverband, blijft behoren tot de verantwoordelijkheid van de gemeente. Informeer rechtstreeks bij uw gemeente van inwoning in hoeverre u daarvoor in aanmerking kunt komen. Daarnaast wordt de oefentherapie voor mensen met een longziekte (COPD) vanaf 1 januari 2019 vergoed van de eerste tot en met de twintigste behandeling. Tot besluit volgt de vermelding dat met ingang van 2019, paracetamol en vitaminen D, niet meer vanuit het basispakket vergoed zullen worden, men zal dat voor eigen rekening moeten aanschaffen. Wij raden u aan om daarbij op de prijsverschillen tussen drogisterijen en apotheken te letten. U bent aan geen van beide gebonden maar de prijsverschillen kunnen enorm zijn.

 

Resumé:

Voor 2019 staan er dus vele van belang zijnde veranderingen in het zorgpakket geprogrammeerd, maar buiten de opsomming van al deze veranderingen is door mij ook nagegaan hoe er tot op heden landelijk op al die veranderingen wordt gereageerd en dat geeft toch een sterk wisselend beeld van zorg en tevredenheid. Zorgen maakt men zich over de betaalbaarheid voor de gemeenten ten opzichte van het werken met het Wmo-abonnement. Kan men dit wel waar maken, zonder op grote schaal te beknotten op het toekennen van Wmo-voorzieningen en gaat dit dan niet juist de client met de minste betaalkracht het hardste treffen? Voorts zijn er ook signalen hoorbaar dat er gemeenten zijn die aangeven het Wmo- abonnement niet in te voeren. Op zich kan dat niet want gemeenten zijn er juist toe verplicht, zeer waarschijnlijk gaat de nationale ombudsman het hier nog flink druk mee krijgen. Buiten dit voorgaande voelen Wlz-cliënten zich duidelijk achtergesteld om dat voor hun geen soort Wmo-abonnement afgesloten wordt, terwijl ook zij zwaar gebukt gaan onder de betaling van de eigen bijdrage. Het is dan ook meer dan waarschijnlijk dat het laatste woord over de  eigen bijdrage in de zorg voor 2019 nog lang niet gesproken zal zijn.

   =+=+=+

 

[Naar overzicht]