igen bijdrage voor Wmo-voorzieningen.

Jaarlijks vinden er belangrijke veranderingen plaats ten opzichte van zorgvoorzieningen, zo ook in 2019 maar nu meer gericht op het kosten aspect. Het gaat daarbij om een achttal, tot eind 2018 als gebruikelijk gangbare, financiële regelingen die per 1 januari 2019 een andere invulling hebben verkregen. Aan de belangrijkste daarvan, het Wmo-abonnement, willen wij hierbij wat extra aandacht besteden.

De overheid heeft daarmee bepaald, dat de tot eind 2018 gebruikelijke eigen bijdrage die u bij  toekenning van een zorgvoorziening verschuldigd was, in 2019 vervangen gaat worden door een Wmo-abonnement. Een zeer belangrijk besluit wat veel onbegrip en verwarring rond het eigen bijdrage systeem voor een toegekende zorgvoorziening zal wegnemen en het geheel beter betaalbaar zal maken voor vele mensen die ten gevolge van een ziekte of handicap al met veel extra kosten geconfronteerd worden.

Wat verandert er met de komst van het Wmo-abonnement?

Vanaf 1 januari 2019 is de eigen bijdrage die u betaalt voor de Wmo-zorg die u nodig hebt, in geheel Nederland gelijk getrokken. Met de invoering van het Wmo-abonnement betaalt iedereen, onafhankelijk van zijn/haar financiële situatie en de hoeveelheid zorg die nodig is, maximaal 17,50 euro per vier weken. Dus geen eigen bijdrage meer die voor alle cliënten weer anders kan uitpakken . Wat echter nog niet zeggen wil dat iedereen ook écht dit standaard bedrag moet gaan betalen. Het Wmo-abonnement houdt in dat u normaal gesproken, met ingang van 2019 voor Wmo hulp en ondersteuning maximaal 17,50 euro per vier weken eigen bijdrage voor de u toegekende Wmo ondersteuning gaat betalen. Dit betekent een einde aan de stapeling van zorgkosten, omdat je tot nu toe voor iedere voorziening apart een eigen bijdrage moest betalen. Met het Wmo-abonnement weet je op voorhand waar je aan toe bent. Dit maakt de zorg, zeker voor mensen die veel ondersteuning nodig hebben, veel beter betaalbaar.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) kijkt bij het bepalen van de maximale eigen Wmo-bijdrage niet meer naar uw inkomen en vermogen maar nog wel naar uw leeftijd en huishouden. Bent u getrouwd of heeft u een partner en heeft minstens één van beiden de AOW-leeftijd (66 jaar en 4 maanden) nog niet bereikt, dan hoef je geen eigen bijdrage te betalen. Bereiken beiden in de loop van het jaar de AOW-leeftijd, dan wordt je eigen bijdrage volgens de nieuwe regeling maximaal 17,50 euro per vier weken. Daarbij behoudt de gemeenten de vrijheid om voor haar inwoners te bepalen óf er überhaupt nog wel een eigen bijdrage betaald moet worden en kan men het abonnementsbedrag ook verlagen. Heeft u bijvoorbeeld een minimaal inkomen, dan zou de gemeente het abonnementstarief voor u kunnen verlagen of zelfs afschaffen (‘nultarief’).

Een factor wat ook meespeelt bij het bepalen van het tarief dat u moet betalen. is de hoeveelheid hulp of ondersteuning die u ontvangt. Ontvangt u in een periode bijvoorbeeld minder Wmo-zorg, dan kan de eigen bijdrage die op uw factuur staat, lager uitvallen. Dit is echter wel afhankelijk van de kosten van de zorg die u hebt ontvangen. Krijgt u gedurende een periode meer hulp en vallen die kosten hoger uit dan de eigen bijdrage, dan betaalt u alleen uw maximale eigen bijdrage van 17,50 euro. Zijn de kosten lager, dan betaalt u alleen de reële kosten voor die vorm van ondersteuning.

Vanaf wanneer verandert de eigen Wmo-bijdrage?

De nieuwe eigen bijdrage is op 1 januari 2019 ingegaan, maar omdat er met periodes van vier weken gewerkt wordt die altijd op de maandag beginnen en omdat het CAK de zorggegevens pas achteraf doorkrijgt, ontvangt u de eerste factuur van het ‘nieuwe systeem’ (over de eerste periode van vier weken in 2019) pas in maart.

 

Welke hulp valt wel of niet onder het Wmo-abonnement?

Het Wmo-abonnement geldt voor alle eigen bijdragen voor Wmo maatwerkvoorzieningen, met andere woorden hulp die is afgestemd op uw persoonlijke situatie zoals woningaanpassingen, maatwerk in zorg en begeleiding, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen. Beschermd wonen en opvang vallen niet onder het abonnementstarief. Ook algemene voorzieningen, zoals een boodschappendienst, maaltijdvoorziening en klussenhulp vallen buiten het Wmo-abonnement. Maakt u van een algemene voorzieningen gebruik, dan kan het zijn dat u daar nog apart een eigen bijdragen voor moet betalen.

Dat er nu een abonnementstarief wordt geïntroduceerd, waardoor gemeenten de inkomsten aan eigen bijdragen flink zien verminderen, is van overheidswege bepaald dat dit absoluut geen gevolgen mag of kan hebben voor de kwaliteit of hoeveelheid zorg die u van de gemeente mag verwachten. Gemeenten hebben immers al sinds de invoering van de Wmo  een zorgplicht. Ook mag de invoering van het Wmo-abonnement er niet toe leiden dat gemeenten proberen, de voor u benodigde hulp onder de noemer algemene voorzieningen te laten vallen, terwijl u het beste gediend bent met maatwerkvoorzieningen. Heeft u het gevoel dat de gemeente daar in te kort schiet, dan kunt  u daar bezwaar tegen aantekenen.

En hoe gaat dat het volgend jaar?

Het Wmo-abonnement is bedoeld als een tijdelijk overgang, in afwachting van een Wmo-wetswijziging. Die moet er in 2020 komen. Vanaf dan wordt er een vast tarief van 19 euro per maand (dus niet meer per vier weken) gerekend; een bedrag dat voor iedereen altijd hetzelfde is, ongeacht of je in een maand meer of minder zorg nodig hebt.

 

Tot zover het overzichtje wat het Wmo-abonnement voor u gaat betekenen. Persoonlijk wil ik daar echter wel bij opmerken, dat deze ingrijpende verandering een enorme verlichting betekent voor een ieder die van  een zorgvoorziening afhankelijk is, maar dat dit wel een enorme lastenverzwaring van de gemeentekas met zich meebrengt, vanwege de veel geringer opbrengst van de eigen bijdragen die hieruit voortvloeit. Ook mag het spijtig geacht worden dat deze nieuwe regeling eveneens gaat gelden voor de wat kapitaalkrachtigere onder ons. Deze groep is in staat de eigen behoeften te bekostigen, maar zullen nu in een ruime mate gebruik gaan maken van het Wmo-abonnement. Jammer maar zij zouden een dief van de eigen portemonnee zijn als zij dit zouden nalaten.

 

De volgende maand hopen wij aandacht te kunnen besteden aan de overige veranderingen in de zorg.

 

Floor Calandt

 

 


 

  =+=+=+

 

[Naar overzicht]