Resultaat Verkiezingsdebat.

Op het moment dat u dit verslagje onder ogen krijgt, heeft de gemeenteraadsverkiezing reeds plaats gevonden en is het in grote lijnen al duidelijk hoe de gemeenteraad, van de wat groter geworden gemeente Haarlemmermeer, er voor de komende jaren zal gaan uitzien. Het wachten is nu nog op de collegevorming en de benoeming van de wethouders.

 

In de aanloop naar de op 21 november 2018 gehouden gemeenteraadsverkiezingen hebben de gezamenlijke Ouderenbonden in samenwerking met de Seniorenraad een verkiezingsdebat belegd. Speciaal gericht op datgene wat voor de groep senioren van belang kan zijn. De opkomst voor dit debat was zeer bevredigend waar het de senioren betreft, maar ook vanuit de politiek liet men zich niet onbetuigd en waren alle aan de verkiezing deelnemende partijen met een woordvoerder en ondersteuners aanwezig. De opzet was daarmee meer dan geslaagd

Het debat was voornamelijk gericht op de vraag hoe men vanuit de politiek denkt de komende jaren, de belangen van de groep senioren te gaan behandelen, met daar waar nodig extra aandacht voor gehandicapten en de van sociale regelingen afhankelijke senioren. De discussies daartoe werden aangestuurd door van te voren opgestelde stellingen, waar beurtelings drie partijen nader op in konden gaan, daarbij ruimte latend voor afwijkende opvattingen of aanvullende opmerkingen van uit de andere aanwezige partijen. Deze opzet werkte naar behoren en leidde tot soms pittige discussies en belangrijke uitspraken. Maar lieten ook alle ruimte om onmogelijkheden aan te geven en, waar nodig, te verwijzen naar wettelijke bepalingen. Het gehele debat uitgebreid beschouwen, laat de ruimte voor dit artikeltje niet toe, van daar dat wij ons beperken tot het verstrekken van een globaal overzicht van de behandelde stellingen.

Stelling 1: bevatte de vraag wat de meerwaarde is voor ouderen om op uw partij te stemmen, Speciaal voor ouderen met een krappe beurs? Uit de reacties bleek dat men vrij eenstemmig was waar het de benodigde aandacht voor       ouderen betrof, met extra aandacht voor het verlenen van de huishoudelijke hulp en het functioneren van Meer voor Elkaar.

Stelling 2: Verwees naar de noodzaak voor een goede informatie aan alle inwoners, specifiek voor de ouderen die minder vaardig of in het geheel niet met een computer en de sociale kaart weten om te gaan. Algemeen was men van mening dat dit zeer belangrijk was en vestigde men de aandacht op de mogelijkheden van persoonlijke contacten via de sociale makelaar, het optimaliseren van Meer voor Elkaar en het onderhouden van sociale contacten met familie en   buren. Verwezen werd naar een vrijwilligersgroep in Vijfhuizen die zorg  draagt voor de bezorging van het weekblad.

Stelling 3: Vraagt om het vasthouden aan de afspraken, dat 30% van de nieuw te bouwen woningen in de sociale sector gerealiseerd dient te worden. Een heikel onderwerp wat om de benodigde aandacht vraagt. Dit werd vanuit de politiek echter maar matig verkregen, er werd verwezen naar het nut van bouwen in de duurdere sector met het oog op doorstroming.

Maar de tegenspraak mijnerzijds kreeg nauwelijks aandacht, evenmin als de opmerking dat het huidige tekort aan  betaalbare woningen en de noodzakelijke huisvesting van statushouders, vooral de minst draagkrachtigen inwoners het zwaarst en geheel eenzijdig dupeert. Men verschool zich achter de projectontwikkelaars en het bij verhuizen meenemen van de oude huurprijs, maar helpt dat als je naar verhouding al een te hoge huur moet afdragen of noodgedwongen een koopwoning moet verlaten?

Stelling 4: Pleitte er voor dat het vervoer voor ouderen met beperkingen, zoals verzorgd door Valys en de Regiotaxi beter op elkaar afgestemd worden, bij de huidige regeling is er sprake van een hiaat van 5 k.m. Gemeld werd dat daar al enige aandacht naar uitgegaan was, maar dat er nog een definitieve regeling getroffen diende te worden. Als hoofdschuldige werd naar de stadsregio verwezen, in dat geval ligt er dus een taak voor de gemeentelijke vertegenwoordiging binnen de regioraad.

Stelling 5: vraagt aandacht voor de huishoudelijke hulpverlening, specifiek ten opzicht van de duur van de hulpverlening en de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Vanuit de politiek werd aangegeven daar de volle aandacht aan te  besteden onder de motto’s: Helpen waar mogelijk, voor iedereen een goed passende oplossing, noodzakelijk voor de sociale controle, het zelf in voorzien bevorderen en meer dan noodzakelijk vanwege de invoering van het langer thuis blijven wonen. Er wordt echter ook naar problemen verwezen, met als belangrijkste het financieren van het geheel en wat de bepalingen gaan worden als het huidige termijn van de thans geldende regeling verstreken is.

Stelling 5: vestigt de aandacht op het realiseren van meer openbare toiletvoorzieningen in de winkelcentrums en bankjes op de belangrijkste looproutes. Het belang daarvan wordt door de politiek ingezien, maar ten opzichte van de toiletvoorzieningen gaan de gedachten vooral uit naar afspraken met de grotere winkels. Daar zou het gebruik van een toilet mogelijk kunnen/moeten zijn zonder een koopverplichting. Vervolgens werd er kort ingegaan op de toegankelijkheid van gebouwen.

Stelling 6: Vraagt aandacht voor de bevordering van kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Vanuit de politiek werd hier zeer huiverig op gereageerd met daarop aansluitend de verwijzing naar de in Den Haag vastgestelde wet, waarin gesteld wordt dat gemeenten de inkomens niet mogen en kunnen beïnvloeden, via aanpassingen van de belastingwet. Wel werd aangegeven dat gemeentelijk de minimum inkomensgrens van 120 naar 130% gaat, belangrijk ten opzichte van de bijstandsuitkeringen.

Stelling 7: Verzoekt de gemeente grond beschikbaat te stellen voor alternatieve woonvormen voor ouderen met gezamenlijke voorzieningen, ook voor mensen met een krappe beurs, hierbij dient gedacht te worden aan Kangoeroewoningen en een zgn. Knarrenhof. Vanuit de politiek werd aangegeven dat er al kangoeroewoningen gerealiseerd zijn en dat een knarrenhof  zeker tot de mogelijkheden zou moeten behoren, er werd zelfs aangegeven dat men zich al kan inschrijven als kandidaat voor een woning in het knarrenhof. Er werd echter gewaarschuwd dat wat nu als heel aantrekkelijk voorkomt, over een tiental jaren weer geheel verworpen kan worden.

Tot besluit nog een belangrijke opmerking: Tijdens het debat werd meerdere malen verwezen naar ondersteuningsmogelijkheden voor mensen die financieel minder of nauwelijks zelfredzaam zijn. Zowel landelijk als gemeentelijk zijn daar voorzieningen voor beschikbaar, helaas blijkt daar in een onvoldoende mate gebruik van gemaakt te worden door mensen die daar alle aanspraak op kunnen maken. Zo is het bekend  dat 60% van de mensen die daar recht op hebben, geen Huur- of Zorg-toeslag hebben aangevraagd en zich daarmee dan ook flink te kort doen. Mogelijk ten gevolge van onwetendheid of schaamte, maar dit laatste is klink klare onzin, het zijn wettelijke voorzieningen waar men recht op heeft. Buiten de twee voornoemde  voorzieningen zijn er gemeentelijk meerdere mogelijkheden en heeft u structureel te kampen met financiële problemen, dan wordt u ten sterkste aangeraden om op het gemeentehuis, met de omschrijving van uw probleem, eens nader te gaan informeren wat voor u de  mogelijkheden zijn om voor een speciale voorziening in aanmerking te komen. Bent u daar zelf niet toe in staat, schakel dan een familielid of een vertrouwd hulpverlener in. Doen en wel zo snel mogelijk.

 

 

  =+=+=+

 

[Naar overzicht]