Participatie

April 2016
Door Floor Calandt

Een oud begrip wat in 2015 een enorme opwaardering verkreeg door de uitvaardiging van een landelijke participatiewet. Deze participatiewet had men hard nodig om de voorgenomen bezuinigingen ook door te kunnen voeren, denk daarbij aan het leveren van tegenprestaties en het inzetten van vrijwilligers ten behoeve van minder zelfredzame medeburgers. Ook de gemeente Haarlemmermeer moest mee in deze vaart des volks en deed daar zelfs nog een schepje bovenop door de Wmo-raad om te zetten in een Participatieraad.

 

Het college van B. en W. deed een participatiebeleidsnota verschijnen, waarmede een grotere betrokkenheid van de inwoners bij het gemeentelijkbeleid beoogd werd. Op zich een prima initiatief wat de burgers aanzet en de mogelijkheid biedt tot een meepraten, meedenken en meebeslissen over ontwikkelingen en veranderingen in de eigen woonomgeving of algemene voorzieningen. Dit vereist over en weer wel de nodige disciplines waarbij ik persoonlijk wat bedachtzaam sta ten opzichte van het meebeslissen. Dat brengt een medeverantwoordelijk met zich mee en dat kan beter aan de daarvoor betaalde professionals overgelaten worden.

Participatie is ten opzichte van het gemeentelijke ouderenbeleid een uitgesproken verlangen en streven van Seniorenverenigingen en Ouderenbonden.  Omdat daarmede onze ervaringen en bevindingen van uit de contacten met ouderen en mensen met een beperking onder de aandacht gebracht kan worden van alle bij het ouderenbeleid betrokkenen. Voorwaar geen overbodige luxe.

Als belangenbehartiger beschouwen wij participatie dan ook als een uitstekende mogelijkheid om de benodigde aandacht te kunnen vestigen op de knelpunten waar ouderen ten gevolge van alle door te voeren bezuinigen mee geconfronteerd worden. Voorwaarde is echter wel dat over en weer de bereidheid tot goed luisteren aanwezig is en het nodige begrip voor de mogelijkheden en onmogelijkheden opgebracht kan worden.

Naar mijn bevindingen valt er ten opzichte van dit laatste nog wel het nodige te verbeteren. Als regelmatig bezoeker van de openbare vergaderingen van de gemeenteraad, hoor ik veelvuldig insprekers zich beklagen over het niet nakomen van toezeggingen en via een participatie tot stand gekomen afspraken. Met alle begrip voor onverwachte ontwikkelingen en onvoorziene omstandigheden, meen ik dat dit het vertrouwen in participatievormen meer schaadt dan goed doet. Mogelijk kan daar verbetering in gebracht worden door vroegtijdig met de participatie aan te vangen, nog voor dat men ambtelijk de gelegenheid gekregen heeft om tot bepalende besluiten te komen. Laat men dit wel gebeuren, dan zal dit de inbreng vanuit een participatie- groep niet ten goede komen. Men laat zich moeilijk van de eigen zienswijze afbrengen, zeker niet als er sprake is van een inbreng van een burger opkomend voor de eigen leefwereld.

Wil men de participatie de benodigde aandacht geven, dan zal daar meer over gepubliceerd moeten worden. In de ruim 8 jaar dat ik bij de Wmo-raad betrokken ben geweest, heb ik mij regelmatig verwonderd over de waarneembare onbekendheid betreffende de Wmo onder het overgrote deel van de inwoners van de gemeente Haarlemmermeer. Ben je daar zelf dagelijks mee bezig dan valt dit moeilijk te begrijpen. Nu ruim een jaar na mijn uittreden en de omschakeling naar een participatieraad wordt het mij wat duidelijker. Ik weet dat er een participatieraad functioneert en verkrijg vandaar uit ook enige informatie. Maar voor hoeveel inwoners van de gemeente Haarlemmermeer gaat dat ook op? Te vrezen valt dat dit een zeer beperkte groep van nauw betrokkenen zal zijn. Op de gemeentelijke website valt er weinig van terug te vinden en in de weekbladen ben ik tot op heden nog geen enkele verwijzing naar participatievormen tegen gekomen. Dat zal moeten verbeteren, wil men het participeren van de burgers op het gewenste niveau verkrijgen. Nu draait alles rond de van ouds bekende personages, terwijl een nieuwe verjongende instroom ten zeerste gewenst zou zijn.

[Naar overzicht]