Huursubsidie 2020

 

De afgelopen 20 jaar heeft onze overheid, onder het mom van de zo zeer gewenste marktwerking, vele steken laten vallen ten opzichte van een goed en verantwoord woningbeleid. Het gevolg daarvan is dat wij nu met een crisis op de woningmarkt zitten opgescheept, met hoge huur- en koopprijzen en een groot tekort aan betaalbare woningen.

 

Vele minder financieel draagkrachtige jongeren en ouderen zijn daar de dupe van, terwijl er ook een meer dan verdubbeling van daklozen aan dit hevig falende beleid wordt toegeschreven. Deze rampzalige ontwikkeling heeft een enorm tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen doen ontstaan, waar minder sociaal voelende en op grote geldwinsten beluste personen dankbaar van profiteerden, met het opkopen van vrijkomende woningen om deze vervolgens tegen beduidend hogere huur- en koopprijzen weer aan te bieden op de woningmarkt. Gevolg steeds hogere huren en koopprijzen wat het verkrijgen van een passende woonvoorziening voor vele woningzoekenden vrijwel onmogelijk maakt.

Het schijnt dat rond de laatste jaarwisseling dit besef ook enigszins is doorgedrongen tot onze landelijke beleidsvoerders, want van die kant dringen er de laatste tijd ook duidelijk wat meer verontrustende geluiden tot ons door en geeft men aan wat meer aandacht uit te laten gaan naar de bouw van betaalbare woningen. Een stapje in die richting is de verruiming van de huursubsidie- regeling, wat meer mensen dan voorheen in aanmerking laat komen voor een versoepeling van de jaarlijks stijgende huren. Per 1 januari 2020 zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een huursubsidie sterk verruimd, alleen is het spijtig dat daar van overheidswege maar weinig tot geen ruchtbaarheid aan is geschonken. Betreurenswaardig want de nieuwe voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor een huursubsidie zijn zodanig dat er verwacht mag worden dat er meer mensen voor het verkrijgen van een huursubsidie in aanmerking gaan komen, waaronder zeker een belangrijk deel van ons ledenbestand. Vanwege dit laatste komt het mij dan ook nuttig voor om wat uitgebreider in te gaan op de verruimde huursubsidie regeling, opdat niemand zijn of haar aanspraak op een belangrijke toelage uit onwetendheid verloren laat gaan.

 

Is de huur in verhouding tot het inkomen relatief hoog, dan kan men in aanmerking komen voor huurtoeslag. Deze vraag je aan bij de Belastingdienst. De toeslag bedraagt als men alleen woont maximaal €368 per maand en in geval van samenwonen maximaal €321 per maand. In 2020 kunnen meer mensen dan voorheen voor huurtoeslag in aanmerking komen. 

 

De huur (kale huurprijs inclusief bepaalde servicekosten) die men maandelijks betaalt, moet wel binnen de vastgestelde grenzen blijven wil men huurtoeslag aan kunnen vragen. Daarnaast wordt er door de   Belastingdienst niet alleen gekeken naar de huurprijs, leeftijd en het inkomen, maar ook naar het vermogen. Woont men samen met een ander, dan telt ook het inkomen en vermogen van de toeslagpartner en/of medebewoners mee. In 2020 geldt er echter geen inkomensgrens meer, waar boven het recht op huurtoeslag zou komen te vervallen. De hoogte van de huurtoeslag is daar in tegen wel afhankelijk van de hoogte van het inkomen.

  • De huurtoeslag voor samenwonenden wordt berekend naar het eigen inkomen en het inkomen van de toeslagpartner. Het inkomen van een eventuele onderhuurder blijft buiten beschouwing.
  • Per persoon mag men maximaal over € 30.846 beschikken, wil men aanspraak kunnen maken op de huurtoeslag. ( vermogen is het netto bedrag op betaal en spaarrekeningen te samen.)
  • Vervolgens moet de te betalen maandelijks huur minimaal € 232,65 tot maximaal € 737,14 bedragen. Heeft men de AOW-leeftijd bereikt, dan gelden de overeenkomstige normen, uitgezonderd de minimale huur die dan € 229,02 dient te bedragen.

 

Let op:

  • Vraagt men als echtpaar of als samenwonenden de huursubsidie aan, dan mag het gezamenlijke vermogen het dubbele bedragen, dus maximaal € 61.692.
  • Bij de aangifte voor de inkomstenbelasting verkrijgt men in box 3 vrijstelling voor de groene beleggingen. Maar voor de huurtoeslag zal dit niet gelden en moeten de groene beleggingen bij het vermogen worden opgeteld.
  • De peildatum voor het vermogen ten opzichte van de aanvraag van een huurtoeslag ligt vast op de datum van 1 januari van het jaar waarin de toeslag verkregen wordt. Het gaat daarbij om de bezittingen minus de schulden, net zo als dat in box 3 gebruikelijk is.
  • Heeft men op 1 januari tijdelijk wat extra geld op de rekening staan, bijvoorbeeld door een eenmalige uitkering van een verzekering, dan kan men de toeslag voor het gehele jaar kwijtraken. Ook indien dat geld kort na de jaarwisseling weer uit gegeven wordt. Daar zal op geen enkele wijze een uitzondering op gemaakt worden. De datum van de eerste januari is en blijft maatgevend voor de bepaling van het vermogen.
  • Woont er een (pleeg)kind van een toeslagpartner of een medebewoner die jonger is dan 23 jaar bij u in, dan telt de eerste € 4964.- van zijn of haar inkomen niet mee bij het berekenen van de huurtoeslag. Ook zal een eventuele Studiefinanciering niet meetellen. 

 

Valt voor u uit het voorgaande op  te maken dat u met ingang van het jaar 2020 ook aanspraak kan maken op een huursubsidie, dan wordt u geadviseerd deze zo snel mogelijk met  ingang van 1 januari 2020 aan te vragen. Heeft u voldoende vaardigheid om dit met de computer te doen, ga dan naar www.belastingdienst.nl/huurtoeslag en klik in het verschijnende venster op Huurtoeslag Aanvragen. Er verschijnt dan een venster met drie knoppen waar onder aangegeven staat waar deze toe leiden. Via knop 2 krijgt u antwoord op de vraag op hoeveel toeslag u kunt verkrijgen en via knop 3 verschijnt het officiële aanvraagformulier die na invulling via de computer rechtstreeks naar de belastingdienst verzonden wordt.


Bent u minder vaardig met de computer, vraag dan om hulp bij de aanvraag, bijvoorbeeld bij de hulpverlener van onze seniorenvereniging die u ook behulpzaam is bij  de verwerking van uw jaarlijkse belastingopgave.

 

Indien u verwacht dat bij de eerstvolgende huurverhoging het vastgestelde maximum huurbedrag van € 734,14 overschreden wordt, dien dan toch uw aanvraag in. Want is de huurtoeslag aan u toegewezen voor dat deze huurverhoging van kracht wordt, dan is er sprake van een verworven recht en behoudt u de huursubsidie.  Veel succes met uw aanvraag.

 

 

=+=+=+

[Naar overzicht]