15-9-20 /Infoblad 43 oktober/november
Door: Henk P. van der Werf.

 

In ons eerste *1) infoblad “Meer-Senioren” van december 2015 schreef Diny Bloemendal het volgende:

Geachte lezers/ beste vrienden.
Vol trots stellen wij aan u voor: Seniorenvereniging Haarlemmermeer-Noord. Nu nog "in oprichting",
maar na 1 januari 2016:
* een nieuwe vereniging,
* een nieuwe naam,
* een nieuwe nieuwsbrief,
* een nieuw logo en
* een "oud" bestuur!
Uw vertrouwde bestuur start op 4 januari (2016) met de nieuwe vereniging, net als de activiteiten
 in het ons bekende gebouw "de Jeugd van Gisteren".

 

In 2015 waren er veranderingen aangekondigd door de landelijke seniorenvereniging ANBO. Die veranderingen vielen bij heel veel lokale afdelingen van de ANBO niet in goede aarde. Ook niet in de Haarlemmermeer Noord en Zuid. Op dat moment was Jan Rijpkema voorzitter van de lokale afdeling Noord. Hij heeft gevochten voor de afdeling maar moest gelijktijdig vechten tegen de slopende ziekte die hij had. In die hectische periode droeg Jan het voorzitterschap over aan Diny Bloemendal. *2) Jan overleed 22 juni 2016.

In september 2015 werd er een extra ledenvergadering gehouden waarin de situatie met de ANBO werd   uitgelegd. Er was een volle zaal met betrokken leden die uiteindelijk aan het bestuur van de lokale afdeling vroegen om afstand te nemen van de ANBO en een eigen seniorenvereniging op te starten.

Het bestuur, bestaande uit Diny Bloemendal, Floor Calandt, Henk Zijlmans, Ans Terpoorten, Ineke van der Geest, op dat moment aangevuld met Henk van der Werf, hadden al uitgebreid nagedacht over het oprichten van een eigen Seniorenvereniging. Daardoor kon het bestuur dit op deze vergadering ook aankondigen met het nieuwe naam en logo. Dit werd met gejuich ontvangen en gelijk werden er vele aanmeldingsformulieren ingevuld om lid te worden. (In mei 2016 is Rien Haak toegevoegd aan het bestuur)

Achter de schermen werd, onder leiding van Diny, hard gewerkt, in een fijne sfeer van saamhorigheid, aan statuten, huishoudelijk reglement en aan allerlei andere zaken die nodig waren om tot een oprichting te  komen.

Op 11 december 2015 werden de statuten ondertekend en op 1 januari 2016 was alles voor de nieuwe  vereniging geregeld en konden we van start gaan in de Jeugd van Gisteren. Op dat moment hadden wij 750 leden.

De jaren daarna waren zwaar. Er moest veel geregeld worden, nieuwe leden, contacten onderhouden, financieel gezond blijven, laten weten dat wij bestaan aan de gemeente en de Haarlemmermeer. Een visie hebben voor de komende jaren. Het organiseren van vrijwilligerslunch, kerstlunch, en andere bijzonderheden activiteiten kostte veel extra inzet van het bestuur. Helaas zijn deze activiteiten gestopt omdat er geen vrijwilligers te vinden waren om het te organiseren.

Al die extra’s zijn uiteindelijk ten koste gegaan van gezondheid van Diny die ook moest stoppen met het voorzitterschap, helaas.


De laatste 2 jaar is het bestuur uitgedund van  7 personen naar het lijkt op 1 januari 2021 naar alleen nog de voorzitter (?)

De vacature van penningmeester is nog steeds open (?) en helaas is ook de vacature van secretaris weer open. Hanne van der Linde heeft aangegeven niet verder deel te willen uitmaken van het bestuur.

In de statuten staat, wat betreft het bestuur het volgende;

Het beste zou zijn als er, voor de Algemene Leden Vergadering van 28-10-20, een geheel nieuw bestuur zich aanmeldt om het voortbestaan van de SvHN te waarborgen.
Zo niet dan halen wij helaas niet de 5 jaar.

1) 1e infoblad
2) Over Jan Rijpkema 

+_+_+_+_+_+_+_+_